logo
Addvantage

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ONE STEP LTD И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА „ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК“. ТЯ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „ONE STEP И Е НАСОЧЕНА КЪМ СЪОТВЕТНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение – „Курсист“ (Потребител) е всяко физическо лице, което учи английски език в езиков център „ONE STEP“; „Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години; „Записване“ (Регистрация) за курс включва информиране на Потребителя за общите условия, които биват прилагани и се спазват по време на обучението, попълване на регистрационна форма и плащане на такса от страна на Потребителя.

II. Записване за курс

1. За да се запишете в съответния желан от вас курс, трябва да попълните регистрационен формуляр (онлайн) и да заплатите таксата за обучение за избрания от вас курс в определените в графика за плащане срокове или до запълване на допустимия брой хора в него.

2. Таксата за обучение може да се заплати наведнъж или на две равни вноски, но записването се счита за влязло в сила само при условие, че е заплатена първата вноска. Тя е дължима при записване, а втората до една седмица преди започване на втората половина от курса. Потребителят на услугата не може да започне обучението си, без да е заплатил поне първата дължима вноска за съответния курс.

3. За потребителите на услугата, които нямат навършени 18 години, е необходимо родителят или настойникът да попълни регистрационния формуляр. Относно записването им важат горепосочените условия.

4. Входящ тест не правят курсистите, които не са изучавали никога езика, но за нивата по-високи от A1 е необходимо полагането на входящ диагностичен тест, за който курсистът на образователната услуга не дължи такса.

5. Обучението в групи за всички видове курсове става по утвърден учебен план и график, съобразен с хорариума за съответния курс, който е изготвен предварително и не е възможно да се напасва към възникнали индивидуални предпочитания от страна на курсистите в хода на обучението. „ONE STEP си запазва правото да прави промени в графика и в хорариума на учебните занятия в случай на необходимост.

6. „ONE STEP се задължава да се съобразява с промени в графика, свързани с официални празници в Република България като часовете се наваксват предстоящо или след конкретния празник в удобен ден и час за курсистите и преподавателя.

7. Графикът за обучение на учениците е съобразен с учебните срокове, определени от МОН .

8. При индивидуалната форма на обучение графикът и хорариумът се изготвят съобразно индивидуалните графици на преподавателя и курсиста.

III. Такси и начин на плащане

1. Таксата за обучение варира в зависимост от вида на курса и хорариума* и са посочени в ценоразписите във всяка една от учебните ни бази и могат да бъдат предоставени при запитване.

хорариум* – броят академични часове за периода на времетраене на курса ( 1 академичен час = 45 минути )

2. Начини на плащане

2.1 Таксата за обучение може да се заплати наведнъж или на две равни вноски, но записването се счита за влязло в сила само при условие, че е заплатена първата вноска. Тя е дължима при записване, а втората до една седмица преди започване на втората половина от курса. Потребителят на услугата не може да започне обучението си, без да е заплатил поне първата дължима вноска за съответния курс.

2.2 Таксата за курсовете за ученици се заплащат еднократно в пълен рамер или на две равни вноски за всеки от двата учебни срока, тъй като обучението е на годишна основа ( 4 равни вноски )

ПЪРВИ СРОК

ВТОРИ СРОК

първа вноска

при записване

първа вноска

до 01.02.2018г.

втора вноска

до 20.11.2017г.

втора вноска

до 01.04.2018г.

3. Таксите за курсовете са дължими по банков път.

4. При попълване на регистрационния формуляр, ако е необходима фактура за стойността на обучението, трябва предварително да се посочат данните.

5. Таксата за обучение в курс включва:

 • Точния брой на предвидените за всяко ниво академични часове.

 • Допълнителни учебни материали ( но НЕ и учебници, учебни тетрадки или CD ), които се раздават на курсистите по преценка на преподавателя. Това не важи за курса по разговорен английски, при който всички материали са включени в цената на курса.

 • Проверка на домашни работи, текущи тестове

 • Проверка на писмени работи и есета – взависимост от съответния курс, ако той предвижда подобен тип задачи:

 • IELTS – безплатна проверка на 6 писмени задачи

 • TOEFL – безплатна проверка на 6 писмени задачи

Проверката на всяка една допълнителна писмена работа над горепосочения брой се заплаща по утвърдения от езиковия център ценоразпис.

 • Текуща проверка на знанията

 • Проверка на финален тест

6. Таксата за обучение НЕ включва цената на учебниците. Информация за актуалните цени на учебните системи, използвани в нашия езиков център може да намерите при запитване на следния адрес: https://elt.oup.com/cat/?cc=bg&selLanguage=bg.

7. Ако курсистът е избрал да плаща обучението на вноски, негово задължение е да заплати втората вноска в съответния указан срок. Със записването си в курса, курсистът автоматично се съгласява за участие в целия учебен период, т.е до края на курса и втората вноска е дължима, независимо дали курсистът посещава учебните занятия.

8. „ONE STEP“ си запазва правото да прави едностранни промени в таксите за обучение, но НЕ и при започнал вече курс на обучение.

IV. Отстъпки

1. В „ONE STEP“ се ползват следните отстъпки:

 • Отстъпка за следващ член от семейството – в размер на 10% от цената на курса

 • Отстъпка за записване в последващ курс – 10%, а за втори последващ – 15%

V. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1. Курсистът може да заяви своя отказ от участие в курс най-късно 7 календарни дни преди началото на курса, в който случай платената сума за обучението се възстановява в пълен размер.

2. При отказ до две седмици след началото на курса, се възстановява 50% от цялата цена на курса.

3. При отказ от третата седмица нататък, платената такса не се възстановява и курсистът е длъжен да заплати цялата дължима сума за курса (ако е избрал да плаща на вноски – т.е да заплати втората вноска)

*При изключителни обстоятелства, управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса за друг курс. Молбата за прехвърлянето се подава в писмена форма за разглеждане от управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява спрямо стойността на оставащите часове след получаването на писмена молба за прекъсване на курса. 

4. При записването си в съответния курс всеки курсист прави своя съзнателен избор да посещава обявените по график часове, заемайки свое място в курса. В случаите, когато курсистът не посещава редовно часовете или в рамките на едно занятие съкращава престоя си “ONE STEP” не връща такса и не прави корекция в нея.

VI. Прекратяване на обучението на курсист от страна на езиков център “ONE STEP”:

1. Обучението може да бъде прекратено от страна на “ONE STEP” в следните случаи:

 • Неприемливо поведение от страна на курсиста, когато се смущават учебните занятия и се пречи на нормалното им протичане, без връщане на таксата за обучение

 • Неплащане на такса – “ONE STEP” си запазва правото да прекрати обучението на курсист, който в случай, че е избрал обучението си на вноски забавя или не заплаща договорената предварително такса в уговорения срок.

 • При забавяне или неплащане на първа вноска или непълна такава курсистът не може да започне обучението си.

 • Езиков център “ONE STEP” си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчен брой курсисти до началната дата. В такъв случай се възстановява цялата такса на обучението или се предлага удобна и за двете страни алтернатива. Минималния брой курсисти за формиране на група за пълния хорариум часове е 6 души. Ако отмененият курс е за 100 учебни часа вариантите са следните:

изчаква се за следваща дата за стартиране на курса

намалява се хорариума на часовете в съответствие броя на курсистите :

> 60 учебни часа – при група от 3 души

> 70 учебни часа – при група от 4 души

> 80 учебни часа – при група от 5 души

Възстановяване на пълната такса. Таксата за обучение се връща единствено и само при отмяна на курс.

VI. Включване в група след началото на курса

1. Включване в група след началото на курса е възможно, но не по-късно от третото занятие от старта курса. Приспада се половината от цената на пропуснатите часове.

VII. График и други въпроси свързани с груповото обучение.

1. Графикът на отделните курсове е предварително утвърден като езиков център “ONE STEP” се съобразява с официалните празници в Република България. Този утвърден график се спазва от всички участници в обучението и езиковия център не се съобразява с евентуални субективни обстоятелства, които налагат промени в графика на обучаващия се и не съвпадат с вече обявения график на курса. Промяна в графика на курса е възможна само при единодушно съгласие на групата и преподавателя.

2. Езиков център “ONE STEP” запазва правото си да прави промени в графика на учебните занятия, за което всички курсисти биват осведомявани своевременно.

 • Промяна в графика или отпадане на занятие е възможно в случай на здравословен проблем или друга основателна причина на преподавателя, за което курсистът бива уведомяван най-малко 2 часа преди занятието посредством SMS.

 • Пропуснато занятие по вина на преподавателя се компенсира по взаимна уговорка на следващото възможно занятие.

 • Пропуснато занятие от страна на курсиста не се компенсира, но по негово желание пропуснатия материал може да бъде наваксан срещу допълнителна такса.

3. Езиков център “ONE STEP” си запазва правото да прави промени в графика и местоположението на учебните занятия.

VIII. Индивидуално и полуиндивидуално ( 2ма души ) обучение

1. Индивидуалното обучение се провежда в удобно, договорено предварително от двете страни време и цена.

 • В рамките на едно занятие се вземат най-малко 2 академични часа х 45 минути.

 • 1 академичен час = 45 минути

 • Курсистът има право да отложи урока само ако това е най-малко 4 часа преди началото на уговорения час. При отменен час след това време или при неявяване занятието се счита за проведено и следва да бъде заплатено.

 • Преподавателят си запазва правото да отмени занятие като уведоми своевременно също до 4 часа преди занятието курсиста. В противен случай преподавателят дължи на курсиста безплатно следващо занятие.

IX. Конфиденциалност

1. Езиков център “ONE STEP” си запазва правото да снима учебния процес и да използва материалите и снимките за презентационни цели на своята дейност.

* Настоящите общи условия са публични и за удобство на курсистите са публикувани на уебстраницата на езиков център “ONE STEP”www.onestep.bg . Общите условия могат да бъдат променяни или допълвани като уведомяването на курсистите за това става чрез публикуването им в уебстраницата на “ONE STEP”.

Свържи се с нас